Įstatai
 

 

 

III. DRAUGIJOS  NARIAI, JŲ  TEISĖS,  PAREIGOS

21. Tikrieji nariai - jais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, dirbantys kraujagyslių chirurgais: praktikai ir mokslininkai.

22. Asocijuoti nariai – jais gali būti gretutinėse angiochirurgijai specialybėse dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai (radiologai, intervenciniai radiologai, anesteziologai, bendrosios terapijos specialistai, reanimatologai, kardiologai, neurologai, reabilitologai ir kiti specialistai, dirbantys su kraujagyslių ligomis sergančiais ligoniais).

23. Nariai juniorai – jais gali būti gydytojai rezidentai, Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Lietuvoje ir besispecializuojantys kraujagyslių chirurgijos srityje.

24. Nariai senjorai – jais tampa tikrieji nariai, sulaukę 65 metų amžiaus.

25. Nariai korespondentai – jais gali visų specialybių gydytojai, negyvenantys Lietuvoje, bet palaikantys mokslinius-praktinius ryšius su draugija.

26. Garbės nariai – jais gali būti visų specialybių gydytojai, ypatingai nusipelnę Draugijai.

27. Į Draugijos narius priima valdyba, vadovaudamasi šiais principais:
27.1. tikraisiais nariais, asocijuotais nariais, nariais juniorais priimami į Draugiją,           jeigu jie atitinka šiuose įstatuose keliamus reikalavimus, susipažinę su įstatais, prižada jų laikytis; jie pateikia prašymą valdybos pirmininko vardu, sumoka stojamąjį įnašą ir kasmetinį nario mokestį;
27.2. narius korespondentus ir garbės narius, valdybai pasiūlius, tvirtina visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.

28. Draugijos narys turi teisę:
28.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos narių susirinkimuose;
28.2.
dalyvauti Draugijos veikloje : konferencijose, suvažiavimuose, skelbti mokslinius straipsnius ir tezes Draugijos leidiniuose, skaityti pranešimus;
28.3.
susipažinti su Draugijos dokumentais, narių sąrašu ir gauti visą informaciją apie Draugijos veiklą;
28.4.
prašyti kviesti neeilinį narių susirinkimą ar valdybos posėdį svarbioms problemoms spręsti;
28.5.
bet kada išstoti iš Draugijos, apie tai pareiškiant raštu.

29. Draugijos narys privalo:
29.1.
laikytis Draugijos įstatų;
29.2.
laiku mokėti nario mokestį;
29.3.
vykdyti Draugijos susirinkimo ir valdybos posėdžių nutarimus ar sprendimus;
29.4.
aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje bei renginiuose, ginti Draugijos garbę.

30. Draugijos narys Valdybos sprendimu gali būti pašalintas ar nutraukiama jo narystė šiais atvejais:
3
0.1. atsisakius narystės ir apie tai pareiškus raštu;
30.2. nesumokėjus nario mokesčio ilgiau kaip 1 metus laiko;
30.3.
jei Valdyba pripažino nario veiklą žalinga Draugijai, narį nesilaikant Draugijos įstatų arba neatitinkant šiuose įstatuose narystei keliamų reikalavimų (valdybos sprendimą turi tvirtinti visuotinis Draugijos narių susirinkimas paprasta balsų dauguma)
30.4. nario mirties atveju.

31. Pašalinus ar nutraukus narystę Draugijoje stojamieji įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos negrąžinamos.

Atgal      Kitas


2004 - 2009 Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija, kodas 191954296.
  
Banko sąskaitos paramai Nr. LT477044060004019805, AB SEB bankas, banko kodas 70440

> >